Nezisková organizácia OMNIA

Založená bola dňa 18. Júna 2009 ako spoločnosť poskytujúca všeobecne prospešné služby.

V súčasnosti patrí k jej najvýznamnejším aktivitám podpora sociálne znevýhodnených rodín, súčasťou ktorých je zdravotne postihnuté dieťa. Pomoc je poskytovaná formou finančných príspevkov, z ktorých sú hradené najmä terapie v rehabilitačných a liečebných zariadeniach na Slovensku. Jej zámerom je zlepšenie zdravotného stavu svojich klientov tak, aby sa vedeli v budúcnosti čo najlepšie integrovať do bežného a plnohodnotného života.

Medzi jej nemenej dôležité činnosti patrí tiež úzka spolupráca s neziskovou organizáciou DEPAUL SLOVENSKO, vďaka ktorej sa aktívne podieľa na podpore ľudí bez domova vo forme dodávok potravín, či hygienických potrieb do nocľahárne sv. Vincenta na Ivanskej ceste.

Okrem vyššie spomenutých aktivít sa tiež spolupodieľa na organizácií vedeckých konferencií a to predovšetkým v spolupráci s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave, s Gymnáziom Jána Papánka a Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Bratislave.

Hlavní partneri:

Kontaktné údaje

Nezisková organizácia OMNIA
Tomášikova 30
821 01 Bratislava

ICO: 421 66 594
DIČ: 2022842294

Kontakt

mail: kroslakova@omniaholding.sk
buckova@omnia2000.sk

tel.: +421 907 750 809