Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že dodržiavame prísne pravidlá, ktoré stanovujú, aký zamestnanec alebo ktoré oddelenie má prístup k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracúvať. Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo skupiny OMNIA HOLDING, SE okrem prípadov, ak si prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme Váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny predpis alebo nás na to oprávňuje alebo ak ide o náš oprávnený záujem.

Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali tak, aby bol pre Vás tento dokument čo najviac prehľadný a praktický.

Pokiaľ by Vám po prečítaní tohto dokumentu bolo čokoľvek nejasné alebo by ste si neboli niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese omnia@omniaholding.sk alebo na adrese OMNIA HOLDING, SE, Tomášikova 30, Bratislava 821 01.

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.
Prevádzkovateľom osobných údajov je skupina OMNIA HOLDING, SE, organizačná zložka so sídlom Tomášikova 30, Bratislava 821 01, IČO: 36 064 203, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1027/B (ďalej len „OMNIA“).

Do skupiny OMNIA, v rámci ktorej môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané, patria tieto spoločnosti:

OMNIA HOLDING SE, organizačná zložka
Tomášikova 30, Bratislava – Ružinov, 821 01, IČO: 36 064 203
OMNIA KLF, a.s.
Kukučínova 2734, Kysucké Nové Mesto 024 01, IČO: 00 211 095
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto 024 11, IČO: 36 400 246
Sanom Real s.r.o.
Tomášikova 30, Bratislava – Ružinov 821 01, IČO: 44 234 015

Sanom s.r.o.
Tomášikova 30, Bratislava – Ružinov 821 01, IČO: 52 108 341
OMNIA 2000 a.s.
Tomášikova 30, Bratislava – Ružinov 821 01, IČO: 36 389 757
OMNIA MOTORS, a.s.
Tomášikova 30, Bratislava – Ružinov 821 01, IČO: 35 787 058
Business Air Travel, s.r.o.
Tomášikova 30, Bratislava – Ružinov 821 01, IČO: 35 819 120
F.O. Real, s.r.o.
Tomášikova 30, Bratislava – Ružinov 821 01, IČO: 44 880 871
OMNIA Real s.r.o.
Tomášikova 30, Bratislava – Ružinov 821 01, IČO: 35 863 897
OMNIA INVEST s.r.o.
Tomášikova 30, Bratislava – Ružinov 821 01, IČO: 45 301 271
Tabak Invest Slovakia, s.r.o.
Tomášikova 30, Bratislava – Ružinov 821 01, IČO: 36 788 694 Správcovská spoločnosť OMNIA, s.r.o.
Tomášikova 30, Bratislava – Ružinov 821 01, IČO: 51 672 618
Svoje práva môžete uplatniť písomne poštou alebo e-mailom. Svoje práva si môžete uplatniť na týchto kontaktoch:

Kontakt:
OMNIA HOLDING SE, organizačná zložka
Adresa: Tomášikova 30, Bratislava 821 01
E-mail: omnia@omniaholding.sk

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorou je spoločnosť Avris Consulting, s.r.o., so sídlom Kutlíková 17, Bratislava 852 50, IČO: 35 962 844, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 38168/B:
Kontakt: gdpr@avris.sk
(ďalej len „zodpovedná osoba“)

2. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.
Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.
Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.
Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.
Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.
Zodpovedná osoba – fyzická alebo právnická osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom na vykonávanie činností súvisiacich s ochranou osobných údajov.
Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.
Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.
Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa.
Technické Cookies – sú používané na to, aby sa Vám webová stránka správne zobrazila, aby správne fungovala.

Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.
Služba – akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, teda naše produkty a služby ponúkané on-line a ich podpora.

3. Aké osobné údaje spracúvame?
Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.
Zhromažďujeme osobné údaje o našich zákazníkoch, vrátane potenciálnych zákazníkov, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou služieb oslovovať.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

  • Základné identifikačné údaje
  • Základné identifikačné údaje potrebujeme na účely zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Ide o meno, priezvisko, adresu; ak ste inštitúcia alebo podnikateľ tiež Vaše IČO, sídlo, meno a priezvisko kontaktnej osoby.
  • Kontaktné údaje
  • Medzi kontaktné údaje patrí e-mail a telefónne číslo.
  • Informácie o využívaní našich služieb
  • Medzi tieto informácie patria informácie o službách, ktoré ste u nás zakúpili, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť iné vhodné služby.
  • Informácie o interakcii s Vami
  • Informácie o interakcii s Vami si písomne zaznamenávame tak, aby sme Vám mohli poskytovať adekvátnu zákaznícku podporu.
  • Transakčné údaje
  • Ide výlučne len o informácie o platbách za naše služby.

4. Na aké účely spracúvame osobné údaje?
Osobné údaje spracúvame
bez potreby Vášho súhlasu.

Spracúvanie na základe zmluvy
Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzavretia zmluvy medzi Vami, ako našim objednávateľom a potenciálnym klientom, a nami, ako dodávateľom, pri využívaní našich služieb. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o plnenie predmetu zmluvy, zákaznícku podporu, správu zmluvy a evidenciu účastníkov.

Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

Spracúvanie na základe oprávnených záujmov
Oprávneným záujmom skupiny OMNIA je:
informovať Vás o novinkách týkajúcich sa správy Vašej zmluvy a ponúkať Vám služby spoločností OMNIA,
prenos osobných údajov v rámci spoločností OMNIA, ako spoločného podniku, za účelom správy osobných údajov a ďalšieho spracúvania,
obhajoba právnych nárokov.

5. Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

6. Odkiaľ osobné údaje získavame?
Osobné údaje získavame:
priamo od Vás pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy,
od iných osôb, ktorým ste na to dali súhlas.

7. Používame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb nepoužívame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie.

8. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu
Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad email? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad OMNIA môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

Právo na obmedzenie spracúvania
Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie
Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

9. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť u OMNIA HOLDING, SE, a to emailom na adresu omnia@omniaholding.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Tomášikova 30, Bratislava 821 01.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Za ako dlho môžete očakávať odpoveď od OMNIA?
Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávaní v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

10. Kto môže mať prístup k Vašim údajom?
K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci, zodpovedná osoba a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým spoločnosť poskytovatelia IT služieb a vedenie účtovníctva.

Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

Dodávatelia
Výkonom niektorých činností, ktoré majú za cieľ správu Vašej zmluvy či poskytovanie služieb v tejto súvislosti sme poverili externých dodávateľov, s ktorými máme uzatvorené korektné zmluvy o spracovaní osobných údajov, pričom pri ich výbere dbáme na to, aby spĺňali riadne opatrenia na ochranu a zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Dodávateľmi sa na tieto účely rozumejú najmä: poskytovatelia IT služieb, vedenie účtovníctva a zodpovedná osoba.

11. Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov
Európsky rámec:
Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

Národná legislatíva:
Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

12. Kde nás môžete kontaktovať?
Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to emailom na adresu omnia@omniaholding.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Tomášikova 30, Bratislava 821 01.

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 15.05.2019.